Protokol o udelení cien – Tlmačské činohranie 2011

[wpdm_package id=’278′]

Názov:  Tlmačské činohranie 2011
Termín: 17. – 19. júna 2011
Miesto konania:  Tlmače
Vyhlasovateľ a odborný garant:   Národné osvetové centrum, Bratislava
Organizátor:   Mestské kultúrne stredisko, Tlmače
Spoluorganizátori:
Mesto Tlmače
Krajské osvetové stredisko, Nitra

Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku

Počet súťažiacich kolektívov:  11
Počet účinkujúcich:  138
Počet divákov: 2076
Organizačných pracovníkov: 36

Odborná porota:Predseda: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Členovia:   Mgr. Miroslav Dacho, ArtD. , Mgr. art. Daniel Majling, ArtD.
Tajomníčka: Mgr.art. Iveta Ditte Jurčová

Organizátori Tlmačského činohrania 2011 na základe návrhu členov odbornej poroty udelili diplomy za účasť :

Divadielku Galéria Nové Mesto nad Váhom
DS HOMO FUGE Púchov
Záhoráckemu divadlu Senica
DivadlU COMMEDIA Poprad
Divadlu DISK Trnava
Divadlu bez groša Veľký Krtíš
DS Jána Palárika Čadca
Studiu Poetica Tisovec
DS Daxner Tisovec
Divadlu „A“ a Divadlu Shanti Prievidza

a  ocenenia

Divadlu „A“ a Divadlu Shanti, Prievidza za kolektívny herecký výkon v inscenácii hry A. Paasillinnu Chlpatý sluha pána farára

Kataríne Janesovej za stvárnenie postavy Matky v inscenácii hry G. Schwajda Svätá rodinka

Miroslavovi Malinovi za stvárnenie postavy Alberta/Vojvodu v inscenácii hry M. de Ghelderoda Derniéra alebo Traja herci a hra

Silvii Svákusovej za výtvarné riešenie inscenácie Jeden k desiatim

Jaroslavovi Lackovi za dramaturgický koncept inscenácie Triptych o túžbe

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a videných inscenácií odporúča programovej rade Scénickej žatvy na zaradenie do programu Scénickej žatvy  2011 tieto súbory a inscenácie:

1. Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, Prievidza s inscenáciou Chlpatý sluha pána farára

2. Divadlo Commedia, Poprad s inscenáciou Sneh sa smial, až padal

2. Divadlo Disk, Trnava s inscenáciou Polylóg (Tok času)

3. Divadelný súbor Homo Fuge, Púchov s inscenáciou Derniéra alebo Traja herci a hra

Záverečné hodnotenie poroty

V. ročník celoslovenskej postupovej súťaže „Tlmačské činohranie 2011“ (17. – 19. 6. 2011) predstavoval tri dni, intenzívne naplnené viacúrovňovou divadelnosťou, festivalovou atmosférou, s neodmysliteľnými diskusiami na hodnotiacich seminároch i v kuloároch, miestom stretnutia amatérskych divadelníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí majú chuť sa vzájomne konfrontovať, učiť sa a podporovať v spoločnom duchu kolegiálnej priazne. Práve to je zmyslom takýchto divadelných „agonov“, divadelných „dionýzií“, v tom najlepšom význame. Záver „Tlmačského činohrania 2011“ je zároveň  priestorom na celkové zhodnotenie jeho úrovne. Tohoročnú úrodu v slovenskom amatérskom divadle dospelých možno hodnotiť z hľadiska prínosne plodnej kvantity aj pozoruhodných kvalitatívnych výsledkov. Je odrazom veľkej rozmanitosti najmä režijných výkladov, poetík, konceptov i nevšedných interpretačných stratégií. Tvorcovia potešujúco ponúkli inovatívne pohľady či svojráznejšie koncepcie známych i dramaturgicky menej objavených autorov – predovšetkým inonárodných (N. V. Gogoľ, Michel de Ghelderode, Siarhej Kovaľov, Jordan Radičkov, György Schwajda, Sten Kaalo, Arto Paasilina, F. G. Lorca, Émile Zola a iných). Len v jednom prípade sme sa stretli s autorským divadelnými postupmi. Z rozkošateného rámca interpretačného divadla konkrétnych súborov sa najčastejšie javili aktuálne témy rôznorodého civilizačného osamenia človeka v rozličných polohách. Akoby samota, existencia človeka v križovatkách ľudského životného sveta, neúnavne zamestnávala myseľ inscenátorov ako vôbec večná, nevyčerpateľná i nadčasová téma. Nie je vari prejav existenčne vyhroteného pocitu súdobého človeka vo svete nestabilných hodnôt, neistoty, skepsy? V jednotlivých inscenáciách sme videli: stav osamelého tápania človeka tesne pred životnými rozhodnutiami (Divadielko Galéria z Nového Mesta nad Váhom), skľučujúcej opustenosti hercov v hre na život (DS HOMO FUGE Púchov), úzkosti z dôsledkov vlastnej hriešnosti (Záhorácke divadlo, Senica), samoty horalskej krčmičky zasypanej snehom (Divadlo Commedia, Poprad), prchavosti osamelého okamihu v plynúcom časovom zastavení (Divadlo DISK, Trnava), individuálnej samoty z ťažoby morálnych dilem (Divadlo bez groša, Veľký Krtíš), osamelosti rodičov a detí (DS Jána Palárika, Čadca), situačnej frustrácie muža v kríze (Studio Poetica pri DS Daxner, Tisovec), bolesti i utrpenia obyčajného človeka v konfrontácii s mechanizmami totality (DS Daxner, Tisovec), osirelosti zvieracieho mláďaťa (Divadlo „A“ a Divadlo  Shanti o. z., Prievidza) až po triádu ženskej lyrickej samoty v inscenácii „Triptych o túžbe“ (DS Daxner, Tisovec). Tohoročné „Tlmačské činohranie 2011“ sa vďaka tradične promptnému a mimoriadne vľúdnemu organizačnému štábu sa stali unikátne vzácnym kultúrnym podujatím celoštátneho charakteru. Potvrdil v silné nasadenie a devízu slovenského neprofesionálneho divadla vo všeobecnej nepriazni voči divadelnej kultúrne.

doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Odborná porota:

Predseda:
doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Členovia:
Mgr. Miroslav Dacho, ArtD.
Mgr. art. Daniel Majling, ArtD.

Tajomníčka:
Mgr. art. Iveta Ditte Jurčová