Propozície – Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2018

PROPOZÍCIE

Prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých  a divadla mladých
XXVI. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránou –
– memoriál bratov Držíkovcov
T l m a č e

Vyhlasovateľ: Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Miesto konania: MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – Lipník
Termín:  14. – 16. 9. 2018 – prehliadka
Termín uzávierky prihlášok: 15. júla 2018 

[Sťahovanie sa nenašlo]

 

Základná charakteristika:

Divadelné  dni  pod  Slovenskou  bránou sú  koncipované ako   prehliadka ochotníckeho divadla dospelých a divadla mladých.

Poslanie prehliadky:

Divadelné  dni  pod  Slovenskou  bránou sú koncipované ako  prehliadka ochotníckych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé a detské publikum.

Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu ochotníckych divadelných súborov mladých a ochotníckych divadelných súborov dospelých. Organizátor predpokladá uvedenie min. šiestich divadelných predstavení v termíne od 14. – 16. 9. 2018.

Ponúkame:

 • výhra 500,-€ – rozhoduje porota zložená z jedného zástupcu z každého súboru zaradeného do programu
 • cenu Divácke oko – na základe diváckeho hlasovania
 • rozborové semináre k predstaveniam s:   Elena Knopová, PhD. – absolvovala štúdium v odbore divadelná veda na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a masmediálna komunikácia na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde zložila aj rigoróznu skúšku. Doktorandské štúdium ukončila v Kabinete divadla a filmu SAV ako externej školiacej inštitúcii Divadelnej fakulty VŠMU s témou zameranou na súčasnú drámu po roku 1990.

Od roku 2004 pôsobí ako výskumná pracovníčka v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV (v súčasnosti je jeho riaditeľkou), kde sa zaoberá kontextuálnym výskumom súčasnej slovenskej drámy a divadla a teóriou súčasnej európskej drámy a divadla. Zároveň pedagogicky pôsobí na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Je autorkou monografie Svet kontroverznej drámy (2011), spoluautorkou monografií Dejiny slovenskej drámy 20. Storočia (2011), Divadlo nielen ako umelecká aktivita (2014), Divadlo Ticho a spol. – odtlačok na duši divákov a tvorcov (2015). Pravidelne publikuje vedecké štúdie doma i v zahraničí, prednáša na medzinárodných a domácich odborných fórach, venuje sa divadelnej kritike.

Spolupracuje na rôznych projektoch s divadlami a kultúrnymi inštitúciami, najmä s Divadelným ústavom Bratislava, Národným osvetovým centrom, podieľa sa na divadelno-vzdelávacích aktivitách v podobe neformálneho vzdelávania.

V roku 2009 získala štvorročné štipendium Podporného fondu Štefana Schwarza ako jedna z vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia, v roku 2010 bola ocenená ako mladý vedec za výsledky svojej vedeckej práce prezidentom SR J. E. Ivanom Gašparovičom a v roku 2012 získal kolektív autorov publikácie Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, ktorého súčasťou bola, Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii „ Vedecko-technický tím roka“.

 • off program – divadelný kvíz s Piťom, karaoke/disco, koncert/kabaret, divadelný denník Piťoviny, príjemná atmosféra
 • strava: jednu stravu denne (14. – 16. 9. 2018) pre účinkujúce súbory
 • technické zabezpečenie (zvuková a osvetľovacia technika s odborným personálnym zabezpečením)
 • hracie priestory: javisko (11 x 8 m), možnosť úpravy javiskového priestoru na priestor arénového typu, pre špecifické produkcie možnosť vystúpiť v exteriéroch MsKS, prípadne v iných, vopred dohodnutých priestoroch (divadelný klub, terasa, vestibul…), kapacita divákov 250 miest
 • priestor pre diskusie k predstaveniam
 • široké personálne zabezpečenie v každej oblasti pre kvalitný priebeh podujatia
 • možnosť ubytovania účastníkov v priestoroch MsKS (tanečná miestnosť – vo vlastných spacích vakoch a karimatkách), zabezpečené je sociálne zariadenie a sprchy
 • v prípade záujmu zabezpečenie ubytovania účastníkov na vlastné náklady v budove Spoločenského domu – II. poschodie
 • možnosť stravovania (na vlastné náklady) v reštaurácii v budove Spoločenského domu (reštaurácia je počas konania podujatia pre verejnosť zatvorená), prípadne formou stánkového predaja rýchleho občerstvenia
 • voľný vstup na všetky programy prehliadky
 • tím usmiatych organizátorov

Podmienky účasti:

Prehliadky sa môžu zúčastniť  súbory  ktoré:

 • sa v rámci korektnosti a utužovania vzájomných vzťahov zúčastnia celého festivalu
 • uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov, alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.)
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t.j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu alebo stelesňuje postavu
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď.
 • zašlú vyplnenú prihlášku organizátorovi do 15. 7. 2018.

[Sťahovanie sa nenašlo]

 

V prípade väčšieho počtu prihlásených kolektívov si programová rada DD vyhradzuje právo výberu súťažiacich súborov na základe zaslaných prihlášok a doplňujúcich materiálov (DVD, popis, bulletin, referencie, propagačné materiály, text…).

V Tlmačoch, 17. mája 2018

Lucia Kúdelová, v.r
riaditeľka MsKS Tlmače