Propozície a prihláška – divadelné dielne – Tlmače 2020

Počas Divadelných dní pod Slovenskou bránou 2020 sme pre Vás pripravili aj divadelné dielne.

Dielňa divadelnej kritiky:

Vyhlasovateľ a rganizátor: Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Miesto konania: MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – Lipník
Termín: 16. – 20. 9. 2020
Termín uzávierky prihlášok: 06. 09. 2020

Na stiahnutie: [Sťahovanie sa nenašlo]

Lektor: PhDr. Elena Knopová, PhD.

Študovala dramaturgiu a divadelnú vedu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, masmediálnu komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v rámci doktorandského štúdia v Kabinete divadla a filmu SAV aj teóriu a dejiny divadelného umenia. Od roku 2004 sa venuje divadelnému výskumu, v ktorom sa zameriava na teóriu súčasnej slovenskej a európskej drámy a divadla; spoločenské a pragmatické funkcie súčasného divadla. Početné štúdie venovala aj témam komunitného, angažovaného a minoritného divadla. Pravidelne publikuje doma i v zahraničí, prednáša na domácich aj medzinárodných konferenciách, venuje sa divadelnej kritike a neformálnemu vzdelávaniu. Bola dlhoročnou členkou kritickej platformy festivalu Dotyky a spojenia v Martine, niekoľko násobnou členkou a predsedníčkou poroty  Scénickej žatvy a internou hodnotiteľkou slovenských divadiel a festivalov. Je autorkou niekoľkých desiatok vedeckých štúdií, autorkou a spoluautorkou knižných monografií Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien (2017),  Myslieť a cítiť divadlom ˗ z ticha plynúci dialóg (2015), Divadlo nielen ako umelecká aktivita (2014), Dejiny slovenskej drámy 20. storočia (2011), Svet kontroverznej drámy (2010). V roku 2010 získala Ocenenie prezidenta SR pre mladého vedca SAV do 33 rokov. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a pedagogička na FDU AU.

Základná charakteristika:

Divadelná kritika umožňuje analyzovať, spoznať a zhodnotiť akékoľvek scénické dielo. Vďaka nej vieme inscenáciu opätovne rekonštruovať, zaradiť do divadelného vývinu, ale aj propagovať či oceniť. Divadelná kritika je predovšetkým umením dávať veci do kontextov a pomenovať ich. Ako teda čítať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť divadelné inscenácie? Ako sa naučiť naše divácke pocity a myšlienky po videnom predstavení zrozumiteľne formulovať do vyslovených alebo napísaných slov a viet? Čo si v divadelnej inscenácii všímať a ako to hierarchizovať? Kde a ako sa hľadajú tie správne pojmy, aby sme si v debatách o divadle rozumeli?
Frekventanti dielne divadelnej kritiky získajú na jednej strane základné vedomosti o divadelných súvislostiach a na druhej strane aj praktické skúsenosti v kritickom hodnotení jednotlivých inscenačných zložiek a v písaní divadelných kritík. Budeme sa inšpirovať DVD záznamami, publikovanými recenziami, ale aj živým materiálom, ktorý poskytnú inscenácie zaradené do programu Divadelných dní pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovcov.  Vyskúšame si interaktívne debaty vo vnútri skupiny, ale aj priamo s divadelnými tvorcami. Cieľom divadelnej kritiky totiž nie je kritizovať a vyčítať nedostatky, ale komunikovať o inscenáciách a správach, ktoré nám zanechávajú.

MAXIMÁLNY počet prihlásených 10 účastníkov

Dielňa festivalového denníka

Vyhlasovateľ a organizátor: Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Miesto konania: MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – Lipník
Termín: 16. – 20. 9. 2020
Termín uzávierky prihlášok: 06. 09. 2020

Na stiahnutie: [Sťahovanie sa nenašlo]

Lektori:

Mgr. Štefan Jurča

Vyštudoval históriu na UKF v Nitre. Momentálne pôsobí na oddelení kultúry mesta Bratislava.  Od 15 rokov sa podieľa na príprave divadelných festivalov medzi ktoré patrili/patria Divadelné dni pod Slovenskou Bránou, Tlmačské Činohranie, Scénická žatva… Od roku 2015 je šéfredaktorom divadelného denníka na festivale Divadelné dni pod Slovenskou bránou s názvom Piťoviny. Za 5 rokov sa mu podarilo vybudovať stabilný tím tohto denníka, ktorí bude spolu s ním lektorovať túto dielňu.

Bc. Jakub Molnár

Absolvoval bakalárske štúdium odboru Dejín a teórie divadelného umenia na VŠMU v Bratislave a momentálne je v absolventskom ročníku Divadelnej dramaturgie na JAMU v Brne. Aktívne sa zúčastňuje na českých a slovenských divadelných festivaloch ako dobrovoľník, člen študentskej poroty alebo festivalovej redakcie. Pravidelne prispieva do viacerých periodík a internetových portálov, je spoluiniciátorom a redaktorom študentského časopisu Ateliér 205.

Mgr. Jakub Držík

Je dvorným grafikom Piťovín. K tímu festivalového denníka sa pripojil v roku 2016. Okrem toho je zodpovedný za festivalovú grafiku od roku 2019. Okrem grafickej úpravy a zalamovaniu denníka má na starosti aj úpravu fotiek a zároveň do denníka aj píše. Okrem grafiky sa venuje aj divadelnej fotografii.

Základná charakteristika:

Chceš preniknúť do obyčajne hermeticky uzavretého univerza divadelného denníka, získať nové pohľady a širšie kontexty? Rád by si sa zdokonalil v tímovej logistike, v oblasti kritického myslenia, diskutovania a písania o divadle? Skús to s nami! Buď súčasťou divadelného denníka Piťoviny priamo počas festivalu a pod vedením členov redakcie a podieľaj sa s nami na jeho tvorbe od úvodného nápadu až po finálnu realizáciu. Predstavíme ti príklady dobrej praxe zo slovenských a českých divadelných festivalov za ostatné roky, oboznámime ťa s rôznymi prístupmi tvorby denníkov, predstavíme najčastejšie i špeciálne rubriky a spolu budeme pátrať po nových a kreatívnych možnostiach písania o divadle. Budeme zalamovať, graficky upravovať, fotiť, škrtať, pátrať po chybách i tvorivej múze… Výsledkom bude publikovanie tvojich príspevkov na stránke denníka pitoviny.sk, participovanie na všetkých číslach tohtoročného denníka a vytvorenie i čísla vlastného.

MAXIMÁLNY počet prihlásených 10 účastníkov

Účastníci oboch dielní si so sebou prinesú:

píšuce perá, poznámkové bloky, notebook, fotoaparát (nie je povinné) výdrž, dobrú náladu a predovšetkým záujem o divadlo.
Frekventanti budú mať zároveň možnosť zúčastniť sa na prípravách divadelnej prehliadky.
Účasť je podmienená zaslaním prihlášky  do 06. 09. 2020  na MsKS Tlmače a uhradením účastníckeho poplatku 50,- € na účet MsKS Tlmače: IBAN: SK56 5600 0000 0071 6071 3001.

Dielne sú určená všetkým záujemcom o divadlo od 16 rokov.

Organizátor účastníkom dielní garantuje:

– technické zabezpečenie
– priestor pre diskusie
– široké personálne zabezpečenie v každej oblasti pre kvalitný priebeh podujatia
– ubytovanie v ubytovacom zariadení v budove Spoločenského domu počas trvania dielní (16. – 18.9. 2020)
– zabezpečenie odborného lektora pre tvorivú dielňu
– stravovanie dvakrát denne – raňajky, obed – v reštaurácii v budove Spoločenského domu
– voľnočasové aktivity
– voľný vstup na všetky programy prehliadky a do divadelného klubu