V. ročník (30. máj – 2. jún 1996)

Odborná porota

PhDr. Marian MIKOLA – šéfredaktor čsp. „JAVISKO“
Mgr. Michal BABIAK – pedagóg FUK Bratislava
Eduard STANOVSKÝ režisér – DETVA
Vladimír BENKO – režisér divadla „Komédie“ Poprad
Július DRŽÍK – režisér SPJ Levice

Laická porota

František Držík ml.
Peter Cibula
Róbert Držík
Simona Lukáčová

Účastníci festivalu

– DOS ZO ZDOS a MKS Bánov, B.S. Timrava: „Ťapákovci“, réžia: Imrich Jurík
– DOS Domadice, Ivan Stodola: „Jožko Púčik a jeho kariéra“, réžia: Ing. Erika Píšiová
– Div. súbor ŠOK pri MsKS Šaľa, Roman Buday: „Spať“, réžia: Roman Buday
– Div. súbor „Divoch“ pri OÚ Horná Streda, Stanislav Štepka „Pokoj domu tomu“, réžia: Jaroslav Hladký, František Rehák
– DOS K.M.N. pri RKS Dunajská Streda, Jana Kákošová „Sto hodín do zatmenia“, úprava: Peter Farkaš ,réžia: Peter Farkaš
– DOS „TOPOĽ“ Topoľčianky, „Trampoty s láskou“ réžia: Gabriel Orlík
– DOS pri MsKS Tlmače, J.G. Tajovský „Hriech“, réžia: Alena Senešiová
– DOS „Doľany“, Jozef Polievka „Život“, réžia: Igor Guldan
– DOS „DYVADLO“ DK – Vrbové, Mikuláš Kočan „Horúci zemiak“
– DOS pri ZUŠ Senica, A. Přidal – A. Gamanová „Malá nočná hra“
Hosť festivalu
– Slovenské Pohronské Javisko Levice, Mikuláš Kočan „Ej, ej, ejne…“, réžia: František Držík

Hodnotenia odbornej poroty a postrehy divákov

DOS ZO ZDOS a MKS Bánov
B.S. Timrava: Ťapákovci
réžia: Imrich Jurík

Slovo odbornej poroty – Marián Mikola
Súťažný maratón odštartoval pod Slovenskou bránou – Divadelný ochotnícky súbor ZO ZDOS a MKS Bánov. Pod režijným vedením Imricha Juríka naštudoval Timraviných Ťapákovcov. Celkový dojem z tohto predstavenia je dobrý. Kolektív je herecky vyrovnaný, osvojil si tému inscenácie a snaží sa ju v apelatívnej podobe odovzdať divákovi v hľadisku. Herci sa cítia v dramatických charakteroch dobre. Sú prirodzení a vo výsledku presvedčiví. Čitateľná je snaha jednotlivé postavy individualizovať, typovo ich diferencovať. V tomto smere možno hovoriť aj o istých rezervách inscenácie. Pôsobivosť inscenácie spočíva v kolektívnej súhre a hereckej disciplinovanosti. Ani voči scénografii nemožno mať vážnejšie výhrady. Použitá hudobná zložka je tiež na patričnej úrovni. Takže suma sumárum možno konštatovať, že súťažný maratón tohtoročnej prehliadky súborov základnej kategórie západoslovenského regiónu odštartoval celkom uspokojivo. A to je dobre.

Názor laickej poroty
V Ťapákovcoch nás zaujala postava Paľa v podaní Richarda Mazúcha, ktorý sa snažil navodiť atmosféru. Podal najpresvedčivejší výkon. Začiatok predstavenia bol pútavý navodením typického ťapákovského dusna. Zo základného piliera však nestavali ďalej, ale zamotali sa do atmosféry nudy a lenivosti. Kostnými boli jednoduché, účinné, držali štýl.

Čo na to diváci
– trošku lenivé
– myslím, že tam bolo dosť komických situácii, ktoré zabudli rozohrať
– páčil sa mi opitý Paľo

DOS Domadice
Ivan Stodola: Jožko Púčik a jeho kariéra
réžia: Ing. Erika Píšiová

Slovo odbornej poroty – Eduard Stanovský
DOS Domadice uviedol hru I. Stodolu „Jožko Púčik a jeho kariéra “ v réžii Ing. Píšiovej. Kolektív siahol pri výbere po tejto hre v presvedčení, že téma -falošného humanizmu- má čo povedať i dnešnému divákovi súčasnej spoločenskej situácii. Áno. Satira I. Stodolu aktuálne oslovuje súčasného diváka. Kolektív svojim výkonom potvrdil oprávnenosť na účasti krajskej prehliadky. Prezentoval sa niektorými i vydarenými hereckými výkonmi so snahou o divadelné charaktery najmä skúsenejších hercov vedľa hercov začínajúcich. Hra trvala s prestavbami viac ako 2 hodiny, a treba povedať, že niekedy menej býva viac. Porota isto doporučí režisérke pri príprave dramatického textu pracovať i ceruzou a škrtať hru s cieľom väčšej aktualizácii témy. Podrobné predstavenie porota rozobrala v diskusnom klube večer po predstavení vo všetkých zložkách tejto, v podstate úspešnej inscenácie, ktorá mala isto najväčšiu odozvu v domácom prostredí.

Názor laickej poroty
V hre Jožko Púčik a jeho kariéra režisér a herci nepoužili dosť verbálnych možností na vyhranenie lepšieho hereckého výkonu. Hra mala rozkolísaný temporytmus, nepáčila sa nám práca so svetlom, vyskytli sa artikulačné a pohybové problémy.

Čo na to diváci
– videl som už raz toto predstavenie a pobadal som určité kladné zmeny
– bolo to veľmi dlhé
– málo svetla a slabo bolo počuť hercov
– chýbal mi prirodzený prejav

DS ŠOK pri MsKS Šaľa
Roman Buday: Spať
réžia: Roman Buday

Slovo odbornej poroty – Július Držík
DOS „ŠOK“ Šaľa uviedol v réžii Romana Budaia hru „Spať“. Kým prvé dve inscenácie stoja pevne na nohách a riešia priam zemité problémy, tak inscenácia „Spať“ je situovaná v éteri, evokujúc priam dusné duchovno načierajúc až na dno duše.

Názor laickej poroty
Hrou Spať sme sa nechali príjemne ukolísať snovými víziami navodenými úvodom hry. Trochu nám vadilo časté opakovanie obrazov. Predstavenie bolo príjemným osviežením prvého dňa.

Čo na to diváci
– naozaj pútavé predstavenie
– páčili sa mi tam mnohé veci
– mám o čom premýšľať

DS Divoch pri OÚ Horná Streda
Stanislav Štepka: Pokoj domu tomu
réžia: Jaroslav Hladký, František Rehák

Slovo odbornej poroty – Eduard Stanovský
Divadelný ochotníci „Divoch“ z Hornej Stredy sa sebavedome, sviežo, so značnou dávkou ochotníckeho kumštu zmocnili predlohy pôvodnej satirickej komédie slovenského autora Stanislava Štepku: Pokoj domu tomu. Hry S. Štepku sa po F. Urbánkovi a vari najviac hrajú v ochotníckych súboroch základnej kategórie. Hra, satiricky odhaľujúca predchádzajúce obdobie , rezonovala i v mladom divákovi, prítomnom na dopoludňajšom predstavení. Na jednoduchej – v podstate prázdnej scéne, za pomoci jednej stoličky a starej káry odhaľovala postupne celú tragikomickú cestu predchádzajúceho vývoja našej spoločnosti pri ceste do Európy. Vo vyrovnaných hereckých výkonoch najviac dominovala p. Anežka Dominová. V priliehavom kostýmovaní hrali herci s určitým nadhľadom, solídne spievali kuplety s vtieravými refrénmi kmeňového, talentovaného Jána Sabu. Režisér i členovia kolektívu sa s hrdosťou prihlásili k tomu, že si najmä za pomoci Stanislava Štepku osvojili divadelnú prax a poetiku Radošinského naivného divadla.

Názor laickej poroty
V hre Pokoj domu tomu sme sa stretli s klasickým Štepkovským humorom, s ktorým sa súbor stotožnil. Že by Radošinci … ? Postrehli sme absenciu akcie, neuhraný priestor, ale zaujala nás jednoduchosť scény.

Čo na to diváci
– videli sme rovnako dlhé predstavenie ako to včerajšie, ale dnes sme sa vôbec nepozerali na hodinky
– páčilo sa mi

DOS K.M.N. pri RKS Dunajská Streda
Jana Kákošová: Sto hodín do zatmenia
úprava a réžia: Peter Farkaš

Slovo odbornej poroty – Michal Babiak
Veľkou ozdobou tohoto súboru je herecký potenciál. ktorý evidentne s každou ďalšou inscenáciou rastie a zrie. Najnovšia produkcia Dunajskostredských ochotníkov je psychologická dráma: súbor pomerne úspešne „vydoloval“ z tejto statickej predlohy dramatické momenty, na základoch ktorých staval príbeh o nemožnosti vzbury vo fašistickom kontexte, pozbavenom dimenzií etickosti a ľudskosti. Najsilnejšími zložkami inscenácie boli hudba a výtvarné riešenie /vrátane svetla/. Najviac rezerv v tomto predstavení vidím v hereckej práci /zrejme by sa žiadalo precíznejšie režijné vedenie herca a minucióznejšia pomoc pri tvorbe postavy/. Inscenácii by iste pomohlo aj jej premiestnenie do arény /komornejší priestor a priamejší kontakt s divákom – dali by tejto inscenácii sugestívnejší ráz/.

Názor laickej poroty
Páčila sa nám predloha. Súhlasíme s odbornou porotou čo sa týka dôslednejšej práce s hercom a herca. Zaujímavá bola scéna aj práca so svetlom. Divák mal opäť problémy zo zrozumiteľnosťou textu.

Čo na to diváci
– páčila sa mi hudobná vložka tohoto predstavenia
– miestami som nič nepočula

DOS TOPOĽ Topoľčianky
Trampoty s láskou
réžia: Gabriel Orlík

Slovo odbornej poroty – Marián Mikola
Ide o žánrový obrázok slovenskej dediny z pred 20 rokov. Na pomerne jednoduchom príbehu sa rozvíja fabula vyplavujúca na povrch jednotlivé dejové zvraty a konflikty alebo trampoty. Inscenátori sa plne venovali hereckej práci v duchu rýdzeho ochotníckeho prejavu a prístupu k samotnej látke. Opäť sme sa stretli so scénou a s použitím typických plátených kulís, ktoré majú „zakryť nedostatočné vybavenie divadelnej techniky“. Oceňujeme dobrý herecký potenciál súboru najmä žien, a sme toho názoru, že tento súbor má aj na vážnejšiu dramaturgiu.

Názor laickej poroty
Zaujal nás spontánny herecký prejav. Predstavenie bolo zbytočne zdĺhavé. Režisér použil pri tvorbe dosť výrazné realistické prvky.

Čo na to diváci
– páčili sa nám herecké výkony
– bolo to prirodzené – dedinské
– nepáčila sa mi scéna

DOS pri MsKS Tlmače
J.G.Tajovský: Hriech
réžia: Alena Senešiová

Slovo odbornej poroty – Marián Mikola
Kolekciu inscenácií Tajovského jednoaktoviek fabulačne prepojených do jedného celku a uvádzaných pod názvom Hriech obohatil súbor z Tlmáč o originálny opus. Matku inscenoval v pôvodnej podobe. Hriech v skrátenej verzii. Jednoaktovka v službe absentovala a záver inscenácie pozostával z Tmy, podstatne skrátenej a významovo posunutej tak, aby korešpondovala s príbehom. Celkový dojem z inscenácie je dobrý. V kultivovanej a funkčnej scéne herci sa sústredili na odkrytie psychologického zázemia jednotlivých dramatických charakterov. V tomto zámere si úspešnejšie počínali ženská časť súboru. V mužskej sú v tomto smere ešte isté rezervy. Ako celok je inscenácia komponovaná v duchu zvolenej koncepcie, má adekvátnu atmosféru a dokáže osloviť diváka v hľadisku v zmysle etického posolstva prítomného v tvorbe nášho klasika.

Názor laickej poroty
Páčila sa nám scéna a jej prestavby počas inscenácie. Temporytmus inscenácie bol trochu kolísavý, ale myslíme si, že napriek tomu sme mohli vzhliadnuť dobrú inscenáciu. S hereckých výkonov najviac dominovala predstaviteľka Zuzy Holúbkovej.

Čo na to diváci
– super OK.
– mali jednoduchú scénu, páčili sa mi
– predstaviteľka Zuzy bola dobrá
– dramatické situácie boli pekne zvýraznené

DOS Doľany
Jozef Polievka: Život
réžia: Igor Guldan

Slovo odbornej poroty – Michal Babiak
Divadelný súbor z Dolian sa predstavil s realistickou dedinskou drámou “ Život“. Táto menej náročná predloha zrejme v rozhodujúcej miere determinovala výsledný tvar predstavenia: postavy a situácie sú napísané pomerne stereotypne – zjavujú sa aj niektoré romantické, či sentimentálne polohy. Súbor sa snažil oživiť tieto šematické určenia textu expresívnejším herectvom – čo sa najviac podarilo pri hereckej kreácii gazdu Matúša. Väčšia domyslenosť situácií – iste by pomohla hercom pri tvorbe postáv, ale by aj výraznejšie obohatila celú inscenáciu. Zrejme tým dobrým vodítkom ako správne postupovať ďalej by mohli byť scény dramatických konfliktov /vady, bitky, atď./, ktoré boli v kontexte celého predstavenia najúčinnejšie.

Názor laickej poroty
Bolo tam mnoho nevyužitých rekvizít a nedotiahnutých hereckých akcií. Za pochvalu stojí snaha kolektívu.

Čo na to diváci
– naivné
– úškrn ľavým kútikom
– nepodporili slovo akciou

DOS DYVADLO DK, Vrbové
Mikuláš Kočan: Horúci zemiak
réžia: Roman Nikodém

Slovo odbornej poroty – Marián Mikola
Inscenácia, ktorú pripravil so súborom DYVADLO Roman Nikodém je kultivovanou javiskovou podobou Kačanovej hry. Režisér prejavil dostatok invencie a tvorivosti, aby sme mohli konštatovať, že jednotlivé zložky scénického obrazu zvládol na patričnej úrovni: začínajúc scénografiou, zakomponovaním hudby a končiac herectvom. Stretli sme sa s talentovaným kolektívom, ktorý sústredenou tvorbou dokázal aj umelecky naplniť vytýčené zámery.

Čo na to diváci
– bóže, ale sa namorili
– mali peknú scénu
– bolo to dosť statické
– páčila sa mi hudba

DOS pri ZUŠ Senica
A.Přidal – A.Gamanová: Malá nočná hra

Slovo odbornej poroty – Michal Babiak
Mladý divadelný súbor zo Senice prišiel pod vedením Dr.A.Gamanovej s pôsobivou, intelektuálne a umelecky inšpiratívnou divadelnou inscenáciou „Malá nočná hra“. Inscenácia na pôdoryse stredovekých príbehov tematizuje výsostne aktuálnu a súčasnú problematiku „konca dejín“ a „konca príbehovosti „, ako aj ideu postmodernistického obrátenia sa. Súbor s výnimočným úsmevným nadhľadom vracia sa k prostriedkom hry, fantastickej snovosti … Súbor vynikajúco narábal so svetlom, s členením priestoru – no najvýraznejším momentom bola asi vyrovnaná a expresívna hra šiestich mladých protagonistov. Bola to pekná súčasná intelektuálna hra intertextuálne rozohraná na stredovekom fundamente.

Názor laickej poroty
– veď áno, všeličo sa môže v živote stať, ale v celku sa mi to páčilo
– potrebujeme to stráviť

Záverečné vyhodnotenie a výsledky

Porota po komplexnom zhodnotení všetkých predstavení udelila ceny nasledovne:

Individuálne ceny
– Ján Sabo za hudobnú zložku inscenácie „Pokoj domu tomu“
– Peter Farkaš za scénografiu predstavenia „Sto hodín do zotmenia“
– Terézia Škulová za postavu v inscenácie „Trampoty s láskou“
– Adriana Výbošťeková za vytvorenie vedľajšej postavy v inscenácii „Jožko Púčik a jeho kariéra“
– Jozef Brestič za vytvorenie postavy v inscenácii „Život“

Kolektívne ceny
– Divadelný súbor ŠOK Šaľa za tvorivú poetickú inscenáciu Romana Budaia “ Spať “ /cena je spojená s odporúčaním do výberu na prehliadku divadiel poézie HVIEZDOSLAVOV KUBÍN/
– DS Zádrapky pri ZUŠ Senica za inšpiratívny počin pri inscenovaní hry Malá nočná hra – /cena je spojená s odporúčaním do programu XXII. divadelných Šurian, ktoré sú prehliadkou divadelných súborov C – kategórie/

3. miesto – DS DIVOCH pri OÚ Horná Streda
2. miesto – DS ZDOS a MKS Bánov
Porota udelila dve prvé miesta s rovnocenným právom a povinnosťou reprezentovať 5. divadelné stretnutie na celoštátnej prehliadke XXII divadelné Šurany
I. miesto – DS pri MsKS Tlmače
I. miesto – DS DYVADLO pri DK Vrbové

Ceny laickej poroty
cena za scénu – DS Tlmače
cena za réžiu – DS Šok Šaľa
cena za ženský herecký výkon – Irena Hancková – DS Tlmače
cena za mužský herecký výkon – Richard Mazúch – DS Bánov
cena za novátorský prístup – DS Tlmače