Divadelná dielňa 2019 – propozície a prihláška

P r o p o z í c i e

XXVII. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovcov
T l m a č e

Divadelná dielňa

Vyhlasovateľ:                                   Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Organizátor:                                     Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Miesto konania:                              MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – Lipník
Termín:                                              11. – 15. 9. 2019 – dielňa divadelnej kritiky

Termín uzávierky prihlášok:          30.8.2019

Na stiahnutie: [Sťahovanie sa nenašlo]

Lektor:

PhDr. Elena Knopová, PhD.

Študovala dramaturgiu a divadelnú vedu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, masmediálnu komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v rámci doktorandského štúdia v Kabinete divadla a filmu SAV aj teóriu a dejiny divadelného umenia. Od roku 2004 sa venuje divadelnému výskumu, v ktorom sa zameriava na teóriu súčasnej slovenskej a európskej drámy a divadla; spoločenské a pragmatické funkcie súčasného divadla. Početné štúdie venovala aj témam komunitného, angažovaného a minoritného divadla. Pravidelne publikuje doma i v zahraničí, prednáša na domácich aj medzinárodných konferenciách, venuje sa divadelnej kritike a neformálnemu vzdelávaniu. Bola dlhoročnou členkou kritickej platformy festivalu Dotyky a spojenia v Martine, niekoľko násobnou členkou a predsedníčkou poroty  Scénickej žatvy a internou hodnotiteľkou slovenských divadiel a festivalov. Je autorkou niekoľkých desiatok vedeckých štúdií, autorkou a spoluautorkou knižných monografií Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien (2017),  Myslieť a cítiť divadlom ˗ z ticha plynúci dialóg (2015), Divadlo nielen ako umelecká aktivita (2014), Dejiny slovenskej drámy 20. storočia (2011), Svet kontroverznej drámy (2010). V roku 2010 získala Ocenenie prezidenta SR pre mladého vedca SAV do 33 rokov. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a pedagogička na FDU AU.

Základná charakteristika:

Divadelná kritika umožňuje analyzovať, spoznať a zhodnotiť akékoľvek scénické dielo. Vďaka nej vieme inscenáciu opätovne rekonštruovať, zaradiť do divadelného vývinu, ale aj propagovať či oceniť. Divadelná kritika je predovšetkým umením dávať veci do kontextov a pomenovať ich. Ako teda čítať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť divadelné inscenácie? Ako sa naučiť naše divácke pocity a myšlienky po videnom predstavení zrozumiteľne formulovať do vyslovených alebo napísaných slov a viet? Čo si v divadelnej inscenácii všímať a ako to hierarchizovať? Kde a ako sa hľadajú tie správne pojmy, aby sme si v debatách o divadle rozumeli?

Frekventanti dielne divadelnej kritiky získajú na jednej strane základné vedomosti o divadelných súvislostiach a na druhej strane aj praktické skúsenosti v kritickom hodnotení jednotlivých inscenačných zložiek a v písaní divadelných kritík. Budeme sa inšpirovať DVD záznamami, publikovanými recenziami, ale aj živým materiálom, ktorý poskytnú inscenácie zaradené do programu Divadelných dní pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovcov.  Vyskúšame si interaktívne debaty vo vnútri skupiny, ale aj priamo s divadelnými tvorcami. Cieľom divadelnej kritiky totiž nie je kritizovať a vyčítať nedostatky, ale komunikovať o inscenáciách a správach, ktoré nám zanechávajú.

Účastníci si so sebou prinesú:

píšuce perá, poznámkové bloky, kto môže notebook (nie je nevyhnutný), výdrž, dobrú náladu a predovšetkým záujem o divadlo.

Frekventanti budú mať zároveň možnosť zúčastniť sa na prípravách divadelnej prehliadky.

Účasť je podmienená zaslaním prihlášky  do 30. 8. 2019  na MsKS Tlmače a uhradením účastníckeho poplatku 50,-€ na účet MsKS Tlmače: IBAN: SK56 5600 0000 0071 6071 3001.

Dielňa je určená všetkým záujemcom o divadlo od 16 rokov.

MAXIMÁLNY počet prihlásených 10 účastníkov

Organizátor účastníkom dielne garantuje:

– technické zabezpečenie
– priestor pre diskusie
– široké personálne zabezpečenie v každej oblasti pre kvalitný priebeh podujatia
– ubytovanie v ubytovacom zariadení v budove Spoločenského domu počas trvania dielní (11. – 15. 9. 2019)
– zabezpečenie odborného lektora pre tvorivú dielňu
– stravovanie dvakrát denne – raňajky, obed – v reštaurácii v budove Spoločenského domu
– voľnočasové aktivity
– voľný vstup na všetky programy prehliadky a do divadelného klubu

V Tlmačoch, 15. júna 2019

Lucia Kúdelová, v.r.
riaditeľka MsKS Tlmače

adresa  :  Mestské kultúrne stredisko,  Námestie odborárov 5, 
935 21  T l m a č e,
č.t. 036/634 2054, 0918 499 188, 0918 498 208

e-mail: lucia.kudelova@mestotlmace.sk
web: www.dosky.sk, www.mestotlmace.sk