Propozície – Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2017

PROPOZÍCIE

XXV. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránou –
– memoriál bratov Držíkovcov
T l m a č e
Prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých

Vyhlasovateľ: Mestské kultúrne stredisko Tlmače

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Miesto konania: MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – Lipník
Termín: 15. – 17. 9. 2017 – prehliadka
Termín uzávierky prihlášok: 31. júla 2017

Základná charakteristika:

Divadelné dni pod Slovenskou bránou sú koncipované ako prehliadka amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých.

Poslanie prehliadky:

Divadelné dni pod Slovenskou bránou sú koncipované ako prehliadka amatérskych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé a detské publikum.

Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych divadelných súborov mladých a amatérskych divadelných súborov dospelých. Organizátor predpokladá uvedenie min. šiestich divadelných predstavení v termíne od 15. – 17. 9. 2017.

Ponúkame:

– výhra 500,-€ – rozhoduje porota zložená z jedného zástupcu z každého súboru zaradeného do programu
– cenu Divácke oko – na základe diváckeho hlasovania
– rozborové semináre k predstaveniam s PhDr. Elena Knopová, PhD

PhDr. Elena Knopová, PhD. – absolvovala štúdium v odbore divadelná veda na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a masmediálna komunikácia na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde zložila aj rigoróznu skúšku. Doktorandské štúdium ukončila v Kabinete divadla a filmu SAV ako externej školiacej inštitúcii Divadelnej fakulty VŠMU s témou zameranou na súčasnú drámu po roku 1990.
Od roku 2004 pôsobí ako výskumná pracovníčka v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV (v súčasnosti je jeho riaditeľkou), kde sa zaoberá kontextuálnym výskumom súčasnej slovenskej drámy a divadla a teóriou súčasnej európskej drámy a divadla. Zároveň pedagogicky pôsobí na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Je autorkou monografie Svet kontroverznej drámy (2011), spoluautorkou monografií Dejiny slovenskej drámy 20. Storočia (2011), Divadlo nielen ako umelecká aktivita (2014), Divadlo Ticho a spol. – odtlačok na duši divákov a tvorcov (2015). Pravidelne publikuje vedecké štúdie doma i v zahraničí, prednáša na medzinárodných a domácich odborných fórach, venuje sa divadelnej kritike.
Spolupracuje na rôznych projektoch s divadlami a kultúrnymi inštitúciami, najmä s Divadelným ústavom Bratislava, Národným osvetovým centrom, podieľa sa na divadelno-vzdelávacích aktivitách v podobe neformálneho vzdelávania.
V roku 2009 získala štvorročné štipendium Podporného fondu Štefana Schwarza ako jedna z vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia, v roku 2010 bola ocenená ako mladý vedec za výsledky svojej vedeckej práce prezidentom SR J. E. Ivanom Gašparovičom a v roku 2012 získal kolektív autorov publikácie Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, ktorého súčasťou bola, Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii „ Vedecko-technický tím roka“.

– off program – divadelný kvíz s Piťom, karaoke, divadelný denník Piťoviny, príjemnú atmosféru
– strava: jednu stravu denne (15. – 17. 9.) pre účinkujúce súbory
– technické zabezpečenie (zvuková a osvetľovacia technika s odborným personálnym zabezpečením)
– hracie priestory: javisko (11 x 8 m), možnosť úpravy javiskového priestoru na priestor arénového typu, pre špecifické produkcie možnosť vystúpiť v exteriéroch MsKS, prípadne v iných, vopred dohodnutých priestoroch (divadelný klub, terasa, vestibul…), kapacita divákov 250 miest
– priestor pre diskusie k predstaveniam
– široké personálne zabezpečenie v každej oblasti pre kvalitný priebeh podujatia
– možnosť ubytovania účastníkov v priestoroch MsKS (tanečná miestnosť – vo vlastných spacích vakoch a karimatkách), zabezpečené je sociálne zariadenie a sprchy
– v prípade záujmu zabezpečenie ubytovania účastníkov na vlastné náklady v budove Spoločenského domu – II. poschodie
– možnosť stravovania (na vlastné náklady) v reštaurácii v budove Spoločenského domu (reštaurácia je počas konania podujatia pre verejnosť zatvorená), prípadne formou stánkového predaja rýchleho občerstvenia
– voľný vstup na všetky programy prehliadky
– tím usmiatych organizátorov

Podmienky účasti:

Prehliadky sa môžu zúčastniť súbory ktoré:
– sa v rámci korektnosti a utužovania vzájomných vzťahov zúčastnia celého festivalu
– uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov, alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.)
– využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t.j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu alebo stelesňuje postavu
– využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď.
– zašlú vyplnenú prihlášku organizátorovi do 31. 7. 2017.

Prihláška:

[wpdm_package id=’94‘]

 

Adresa:

Mestské kultúrne stredisko, Nám. Odborárov 5, 935 21 Tlmače
e-mail: lucia.kudelova@mestotlmace.sk
tel: 036/634 2054, 0918 499188, 0903 419684

V prípade väčšieho počtu prihlásených kolektívov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

V Tlmačoch, 15. mája 2017
Lucia Kúdelová, v.r., riaditeľka MsKS Tlmače